Kompenzačné pomôcky

Kompenzačné pomôcky sú určené ľuďom, ktorí majú väčšiu alebo menšiu poruchu sluchu. Sú vhodné pre nepočujúce osoby, pre užívateľov načúvacích prístrojov alebo kochleárnych implantátov. Používanie rôznych typov kompenzačných pomôcok a signalizačných systémov sa u ľudí s poruchou sluchu a nepočujúcich jednoznačne prejavuje zlepšením ich kvality života. Ak pri nejakých situáciách nemajú nasadený načúvací prístroj, napr. pri sprchovaní, spánku, údržbe alebo ho majú v servise, nemusia sa obávať, že nebudú počuť dôležité zvuky alebo zvonenie - dverový zvonček, telefón, plač dieťaťa a pod. Bezdrôtové zariadenia na počúvanie televízie (TV), ktoré umožňujú lepšie porozumieť reči bez akýchkoľvek ruchov v domácnosti. Osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky môžu pre získanie kompenzačnej pomôcky dokonca požiadať o finančný príspevok od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Kompenzačné pomôcky sú vhodné aj pre rôzne inštitúcie, ktoré zabezpečujú starostlivosť o sluchovo postihnuté osoby, alebo ich zamestnávajú (napríklad školy, zariadenia sociálnej starostlivosti, firmy, ktoré zamestnávajú sluchovo postihnutých zamestnancov).

Prehľad kompenzačných pomôcok, na ktoré je možné poskytnúť peňažný príspevok občanovi so sluchovým postihnutím na zaobstaranie pomôcky sociálnym odborom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a ktoré sa neposkytujú ani nezapožičiavajú na základe zdravotného poistenia.

Do pozornosti uvádzame opatrenie zákona č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. 

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok si môžete stiahnúť --► opatrenie-7_2009zz.pdf (100,3 kB).

 

Kompenzačné pomôcky pomáhajú osobám so sluchovým postihnutím sa zaradiť do spoločenského života a zároveň zlepšiť kvalitu života v každodených činnostiach. V našej širokej ponuke nájdete signalizačné systémy do vášho domova, komunikačné systémy, TV súpravy na počúvanie televízie a rádia, špeciálne telefóny a mobilné telefóny, bezdrôtové indukčné slučky a indukčné slučky do verejných priestorov, doplnkový predaj a príslušenstvo k načúvacím prístrojom, produkty na ochranu sluchu. Na všetky spomínané kompenzačné pomôcky je možné požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o peňažný príspevok.

Štát podporuje sociálne začlenenie osôb so sluchovým postihnutím do spoločnosti tým, že im poskytuje pomoc vo forme jednorazových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Peňažný príspevok sa poskytne: 

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na úpravu pomôcky, ktorou je možné prekonať alebo zmierniť sociálne dôsledky jej ŤZP,
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

 

Ponúkame produkty, ktoré pomáhajú osobám so sluchovým postihnutím sa zaradiť do spoločenského života a zároveň zlepšiť kvalitu života v každodených činnostiach. V našej širokej ponuke nájdete signalizačné systémy do vášho domova, komunikačné systémy, TV súpravy na počúvanie televízie a rádia, špeciálne telefóny a mobilné telefóny, bezdrôtové indukčné slučky a indukčné slučky do verejných priestorov, doplnkový predaj a príslušenstvo k načúvacím prístrojom, produkty na ochranu sluchu. Na všetky spomínané kompenzačné pomôcky je možné požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o peňažný príspevok.

Štát podporuje sociálne začlenenie osôb so sluchovým postihnutím do spoločnosti tým, že im poskytuje pomoc vo forme jednorazových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Peňažný príspevok sa poskytne: 

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na úpravu pomôcky, ktorou je možné prekonať alebo zmierniť sociálne dôsledky jej ŤZP,
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
Peňažný príspevok sa poskytne aj na kúpu viacerých pomôcok, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok.
Peňažný príspevok sa poskytne aj na kúpu viacerých pomôcok, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok.
 
Ďalší peňažný príspevok na kúpu alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu je možné poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel. Pomôcka alebo úprava pomôcky neplní svoj účel, ak:
 
  • je nefunčkná a nemožno ju opraviť,
  • je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo
  • vyššia ako 50 % ceny pomôcky alebo 50 % ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky alebo
  • nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška peňažného príspevku určeného na kúpu druhého načúvacieho prístroja (načúvacieho aparátu) je najviac 331,94 €.

Určenie výšky: 

  • určí sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP,
  • určuje sa pre každú osobu s ŤZP z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny v prípade, ak jednu pomôcku kupujú spoločne viaceré osoby s ŤZP.

 

Nižšie si môžete stiahnuť katalóg a cenník kompenzačných pomôcok:


Kontakt

WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o.

WIDEX Bratislava
Račianska 77 / B
831 02 Bratislava

WIDEX Banská Bystrica
Kuzmányho 2
Banská Bystrica

WIDEX Košice
Južná trieda 8
040 01 Košice


WIDEX Bratislava
Zákaznícke linky: 02 /4488 1203
0902 / 604 047
Servisná linka: 0945 / 456 597
email : info.ba@widexsound.com

WIDEX Banská Bystrica
048 / 415 1054
0905 / 420 066
email : [email protected]

WIDEX Košice
055 / 625 33 52
0917 /895 062
email : [email protected]