O NEDOSLÝCHAVOSTI

Ku strate sluchu môže dôjsť kdekoľvek v sluchovom ústrojí. Pokiaľ je pôvod poruchy sluchu vo zvukovode alebo v strednom uchu, hovoríme o prevodovej nedoslýchavosti. Pokiaľ je problém v zlej funkcii nervových vlákien alebo vláskových buniek vnútorného ucha, hovoríme o percepčnej nedoslýchavosti - senzorineurálny.

Nedoslýchavosť postihuje ľudí všetkých vekových kategórií. Sluch sa prirodzene zhoršuje vekom, čo je najbežnejší typ nedoslýchavosti. Porucha sluchu je ale omnoho viac než len neschopnosť počuť niečo s dostatočnou intenzitou.

 

Poruchy spojené so sluchovými ústrojmi

Ľudia s nedoslýchavosťou môžu mať problém počuť a lokalizovať zdroj zvuku. Majú tiež zníženú schopnosť rozpoznať od seba jednotlivé slová, aj keď sú pomerne hlasné. Jednotlivé slová aj vety počujú, ale nerozumejú im.

Ostatné poruchy sluchových ústrojov vrátane tinnitusu a hyperakúzie (zvýšenej citlivosti na zvuk).

Tinnitus je pocit počutia zvukov ako sú šumy, pískanie alebo drnčanie s rôznou intenzitou. Prejavuje sa buď stále, alebo sa pravidelne alebo nepravidelne opakuje. Tinnitus je často spojený s poruchou sluchu.

Pokiaľ človek ťažko znáša každodenné zvuky, ktoré sú pre ostatných ľudí prirodzené a príjemné, nazývame tento jav Hyperakúzia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vľavo: prevodová nedoslýchavosť. Vpravo: percepčná nedoslýchavosť.